ទំនាក់ទំនង

Working Hours

Monday – Friday 07:30 – 12:00 14:00 – 17:30

AZEECON

#37, Street 592, Sangkat Boeung Kak II, Khan Tuol Kork P.O Box 37 PHNOM-PENH KINGDOM OF CAMBODIA Tel: (855-23) 881 100/ 833 254/ 883 264 Fax: (855-23) 881 616 Email: info@lwd.org.kh Website: www.azeecon-lwf.org

AZEECON Communications Focal Point

LEAK Ratna (Mr.) Communications Coordinator E-mail: ratna@lwd.org.kh Mobile: (+855)12 819 121